E-kasa

Prepojenie so systémom eKasa

Porovnajte si výhody a nevýhody spôsobu evidencie tržieb pre prevádzkovateľov taxislužby:

Virtuálna registračná pokladnica

 • zadarmo

 • Povinná tlač kópie účtenky o zaplatenom cestovnom, ktorá je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby a tie následne archivovať 10 rokov
  (zákon č. 56/2012 Z.z. §30 ods.(5) pís. f)
  (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
 • Zaevidovať tržby vo VRP je taxikár povinný vykonať následne po každom prijatí tržby, nie je možné sumu platenej ceny zaevidovať vo VRP neskôr, napr. po skončení smeny.
  (zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP)
  (usmernenie Finančnej správy pre taxislužbu)
 • Zákaz pripojenia externého zariadenia alebo softvéru k rozhraniu VRP pre prenos sumy - tržby (okrem tlačiarne)
  (zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP)
 • Pri zaevidovaní tržby prihlásenie sa do VRP pomocou mena a hesla alebo PIN kódu
 • Strata času pri manuálnom zadávaní tržby do VRP

Systém eKasa

Riešenie s prepojením taxametrov DIGITAX na ORP (ERP) alebo na rozhranie eKasa

Logo Digitax

 • Odpadá nutnosť archivácie kópií účteniek z taxametra
 • Jednoduchá tlač dokladu o zaplatenom cestovnom z taxametra, splnenie zákona č. 56/2012 o cestnej doprave a automatizované plnenie zákona č. 289/2008 o ERP
 • Vytlačenie jedného dokladu o zaplatenom cestovnom pre zákazníka
 • Zníženie administratívnych úkonov
 • Zníženie sumy za účtovné služby
 • Odpadá strata času pri zadávaní sumy do VRP hneď po prijatí tržby od zákazníka. Možnosť okamžitého vybavenia ďalšej objednávky.

 • Obstarávacia cena

Schéma fungovania systému eKasa