Pozor na typové schválenie taxametra

Nie všetky taxametre predávané na Slovensku majú typové schválenie z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

Všetky taxametre a doplnky DIGITAX majú Typové schválenie
z hľadiska elektromagnetickej kompatibility umožňujúce
bezproblémové pevné zabudovanie do vozidla vyznačené na typovom
štítku písmenom E v krúžku – viď štítok.

Predíďte možným problémom pri zabudovaní výrobku – taxametra do vozidla, ktorý nemá skúšky a schválenie pre pevné zabudovanie do vozidla, ktoré je súčasťou slovenskej a európskej legislatívy!

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 10 –
Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní vozidiel z hľadiska elektromagnetickej
kompatibility

Na účely tohto predpisu:
2.1. „Elektromagnetická kompatibilita“ je schopnosť vozidla, komponentu(-ov) alebo samostatnej(-ých) technickej(-
ých) jednotky(-iek) uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vyvolávania neprijateľných
elektromagnetických rušení vo vzťahu k čomukoľvek v tomto prostredí.
2.2. „Elektromagnetické rušenie“ je akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť funkcie vozidla,
komponentu(-ov), samostatnej(-ých) technickej(-ých) jednotky(-iek) alebo iného zariadenia, jednotky
zariadenia alebo systému, ktorý je prevádzkovaný v blízkosti vozidla. Elektromagnetickým rušením môže
byť elektromagnetický šum, neželaný signál alebo zmena v samotnom prostredí šírenia.
2.8. „Elektrická/elektronická podzostava“ (ESA) je elektrické a/alebo elektronické zariadenie alebo skupina(-y) zariadení, ktoré
má (majú) tvoriť súčasť vozidla, spolu s pridruženými elektrickými prípojkami a vedením, ktoré plnia jednu alebo viaceré
špecializované funkcie. ESA môže byť typovo schválená na žiadosť výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu buď ako
„komponent“, alebo ako „samostatná technická jednotka (STU)“.

Schvaľovacia značka E4